REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO: AMB LES GUIES TECNIQU ES D APLICACIO

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor:
  • Editorial: MARCOMBO, S.A., 2008
  • Fecha de salida: 2008
  • Descargado: 2240

La publicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.E.B.T.) segons el Reial Decret 842/2002 de dieciocho d’agost, no és únicament la culminació d’una taberna per recollir totes les novetats tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió; també és lïinici de tot un desenvolupament normatiu en el qual s’intenta donar un caràcter propi per part de tots els organismes que poden, segons el mateix articulat del REBT, regular mitjançant els procediments administratius i tècnics. En aquest aspecte están els organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l’energia elèctrica. En aquesta versió actualitzada a l’any dos mil ocho hem recollit aquelles normes publicades amb posterioritat a la primera etapa del reglament, i que poden influir directament en l’aplicació del REBT 842/2002, especialment en el territori de Catalunya. La novetat significativa més important ha estat afegir al present llibre el contingut de les Normes Tecnològiques Particulars de les instal·lacions d’enllaç dels subministraments en Baixa Tensió, de l’empresa subministradora de la energia Fecsa-Endesa, les quals han estat publicades el veintidos de febrer de dos mil siete i que són d’obligat compliment. Igualment hem inclòs les últimes Guies Tècniques que poden ajudar en la interpretació i aplicació del REBT, així com aquelles instruccions i interpretacions que s’han donat des dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’energia i seguretat industrial. Esperem oferir en el present llibre totes les eines necessàries per interpretar i aplicar el REBT 842/2002 i facilitar l’estudi i consulta del mateix, amb aquest recull de documentació actualitzada fins a la data de la present publicació. …  

Descargar

You may also like...